Gif dumpen in buitenland: Levenslang In Nederland: Milieusubsidie toe

Buitenland

Niemand, daadwerkelijk niemand, doet er iets.
(Nu, eind 2006 nog steeds niet!)

Dick Tommel, voormalig staatssecretaris van het ministerie van VROM, heeft weten te bewerkstelligen dat hij terecht is gekomen op cruciale posities, met als gevolg dat milieucriminelen in Nederland ongeremd hun gang kunnen gaan. In andere landen moeten deze milieucriminelen levenslang de gevangenis in. In Nederland krijgen ze jaarlijks honderden miljoenen guldens milieusubsidie. De wereld op zijn kop. 

(Door Ad van Rooij Lijst 14 )
Mede dank zij het artikel “Tommel pakt draad duurzaam bouwen op” van Cyriel van Rossum in de Staatscourant van 11 maart 2002, beschik ik nu over het volgende feitelijke bewijsmateriaal: 
1. Dick Tommel (D66) was vanaf 1994 tot 1998 staatssecretaris van het Ministerie van VROM. Vanuit die functie heeft hij honderden miljoenen guldens milieusubsidie (gemeenschapsgeld) uitgegeven om onder de dekmantels van ‘KOMO-keur geïmpregneerd hout’ en ‘Duurzaam bouwen’ hout vol te persen met onder andere de zwarte lijststoffen arseenzuur, chroomtrioxide en vele onbekende chemische stoffen, de zogenaamde niet werkzame stoffen, om daarmee de metaalindustrie (Shell/Billiton) met grote kostenbesparingen van hun hoogproblematisch gevaarlijk afval af te helpen. Daarbij worden de houtimpregneerbedrijven als ‘dekmantel’ gebruikt. Dit alles kon Tommel toentertijd realiseren omdat de Bestrijdingsmiddelenwet ernstige tekortkomingen kent; ze houdt namelijk geen rekening met de niet werkzame chemische stoffen in het bestrijdingsmiddel en ook niet met de milieu- en gezondheidsconsequenties als het betreffende bestrijdingsmiddel in de afvalfase is beland. Met deze tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet kan elk soort gevaarlijk afval worden omgezet tot het product ‘bestrijdingsmiddel’. Het ministerie van VROM weet dit al ruim 10 jaar lang, maar weigert deze tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet te repareren. 
2. Dick Tommel is inmiddels, (sinds 1 januari 2000), voorzitter van het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB). Vanuit deze functie kan hij ervoor zorgen dat hoog problematisch en gevaarlijk afval van met name de chemische industrie, via de onder ‘punt 1’ genoemde gaten in de bestrijdingsmiddelenwet, wordt omgetoverd tot ‘bestrijdingsmiddel’ waarna het vervolgens duur kan worden verkocht. De milieumaffia verdient hier miljoenen aan. 
3. Bovendien is Dick Tommel ook Vice-voorzitter (voorheen voorzitter) van de Commissie voor Milieueffectrapportage (MER). Vanuit deze functie zorgt hij ervoor dat corrupte MER-rapporten worden opgesteld, zodat het mogelijk is om met bestrijdingsmiddelen vergiftigd levensgevaarlijk afval (zoals geïmpregneerd hout en RWZI-slib) onder de noemer ‘biomassa’ kunnen worden bijgestookt in de kolengestookte electriciteitscentrales, voor de opwekking van ‘groene stroom’. 

Bijvoorbeeld in de Willem Alexander centrale te Buggenum, de Amer-Centrale te Geertruidenberg en de EPON-centrale te Nijmegen. Dit alles wordt zwaar gesubsidieerd door middel van terugbetaling REB-belasting en EU-subsidieverlening. Ook hierbij rinkelt de kassa van de milieumaffia miljoenen. 
4. Om de opeenstapeling van functies te voltooien: per 1 maart 2002 is Dick Tommel voorzitter geworden van het Nationaal Dubo Centrum in Rotterdam. Vanuit deze functie zorgt hij ervoor dat het levensgevaarlijke, met zware metalen vergiftigde, vliegas uit de onder ‘punt 3’ genoemde kolengestookte elektriciteitscentrales verder ‘verwerkt’ zeg maar gedumpt kan worden via cement, beton, asfalt, e.d.. Met als gevolg dat allerlei gebouwen, bouwwerken en bouwconstructies vergiftigd zijn met vliegas. Uiteraard gaat dit alles weer met grote bedragen aan milieusubsidie (gemeenschapsgeld) gepaard en ook hier weer onder dekmantels als ‘duurzaam bouwen’, ‘ecologische woningbouw’ ‘hergebruik’, e.d. 

Bij brief van 19 augustus 2001 heb ik Dick Tommel, als voorzitter van de werkgroep MER, op de hoogte gebracht van de feiten die tot de volgende conclusies leiden: 
1. Dr. D.K.J. Tommel heeft, vanuit zijn vorige functie als staatssecretaris van VROM, vele miljoenen guldens aan milieusubsidie (gemeenschapsgeld) uitgegeven ter verrijking van de georganiseerde milieumaffia ten koste van het toekomstig leven van miljoenen mensen. 
2. Dr. D.K.J. Tommel verzwijgt in zijn huidige functie, als voorzitter van de werkgroep MER, de vanuit zijn vorige functie als staatssecretaris van VROM gesubsidieerde massale ‘arseenzuur’ en ‘chroomtrioxide’ vergiftigingen in biomassa om onder de dekmantel van ‘groene stroom’ nog meer subsidie (gemeenschapsgeld) uit te kunnen geven ter verrijking van de georganiseerde milieumaffia, ten koste van het toekomstig leven van miljoenen mensen. 
Ik heb aan de heer Tommel de volgende vraag gesteld: “Dr. D.K.J. Tommel, vindt u dat u op grond van vorenstaand feitelijke bewijsmateriaal uw functie als voorzitter van de adviesgroep MER nog voldoende onafhankelijk kunt uitoefenen?” Tot op heden heeft Dick Tommel nog niet de moeite genomen hierop te antwoorden. 
De vrijwillige milieurechercheur Toine van Bergen te Nijmegen had mijn brief van 19 augustus 2001 aan de heer Tommel in een procedure tegen Gedeputeerde Staten van Gelderland, inzake de Epon-electriciteitscentrale, bijgevoegd als onderbouwing. GS van Gelderland hebben de inhoud daarvan niet alleen niet meegenomen in hun beslissing, maar ook achtergehouden voor de andere betrokken partijen. Het bezwaarschrift van Toine van Bergen hebben ze eigenhandig hierop vervalst. Hoe diep deze milieumaffia zich, met de hulp van Dick Tommel, in Nederland heeft weten te infiltreren kunt u lezen op: www.sdnl.nl met al haar verwijzingen. Met vorenstaand feitelijk bewijsmateriaal, open en bloot in Kleintje Muurkrant, zou je toch op zijn minst verwachten dat in de politiek hierover vragen worden gesteld, dat het openbaar ministerie zich hierin gaat verdiepen, dat de grote media hierover gaat schrijven, dat de landelijke milieuorganisaties als Vereniging Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu, Wereld Natuur Fonds en Greenpeace in beweging komen. 

(Ad van Rooij is hogere veiligheidskundige en betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum te Sint Oedenrode. Al hetgeen hij hierboven over Dick Tommel schrijft kan hij staven met feitelijke bewijsstukken) 
Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nederland
Oorzaak dode vogels bekend?

Gisteren stond dit in de Telegraaf: “DEN HELDER – Op het strand tussen Den Helder en Petten zijn de afgelopen dagen enkele tientallen dode zeevogels aangespoeld. De dieren zijn besmeurd met een groengele substantie , die waarschijnlijk op zee is geloosd door een schip. Over een lengte van 40 kilometer lagen groengele plakkaten …

Buitenland
Nederland subsidieert vervuiling in China

“De Nederlandse overheid draagt bij aan het instandhouden van twee sterk vervuilende chemiefabrieken in China: 69 miljoen.De Chinese fabrieken krijgen het geld als beloning voor het schoner maken van hun productie. De Nederlandse overheid wil China zo helpen met het terugdringen van milieuvervuiling.Hiermee kan Nederland voldoen aan het Kyoto-protocol, de …

Nederland
Vitaminen verboden in 2009

PER 31 DECEMBER 2009:– Elk dier dat als voedsel gebruikt wordt, MOET behandeld zijn met antibiotica en exotische groeihormonen.– AL het voedsel wordt bestraald.– Vitaminen en mineralen zullen ILLEGAAL worden. Weet u dat er regelgeving is gerectificeerd die alle landen binnen de WTO (Wereld Handels Organisatie) regels op legt aangaande …