Waarom weet niemand dit?

Nieuws
De ‘actio popularis’ is een Latijns woord en staat voor actio: recht tot procederen; popularis: van het volk. Anders gezegd een procesrecht van het volk. Ook wel klokkenluiderrecht genoemd.
Met het afschaffen van de actio popularis zijn we qua democratische verworvenheden 68 jaar teruggezet in de tijd. Robert Verlinden, lijst 14. kandidaat nr. 17

Antwoord: GEEN – Regering volstaat met kennisneming van schrijven

OPEN BRIEF Kabinet der Koningin Postbus 20016 2500 EA ’s-Gravenhage. Rotterdam 4 juli 2006. 
Mevrouw, Betr.: Vervroegde verkiezingen! 
Op 1 juli 2005, zijn door u en de regering, meer dan 1000 bestuurlijke vernieuwingen doorgevoerd. Hieronder het afschaffen van de actio popularis, collectief actierecht, handhaving, toevoeging relativiteitsvereiste etc. Het volk is hierover niet geïnformeerd. Op grond hiervan kan het volk niet geacht worden de wet te kennen. Ten bewijze, dat het publiek niet is geïnformeerd, stuur ik u als bijlage de volgende bewijsstukken: 

I. E-mails van archiefmedewerkers van Trouw, Volkskrant en het NRC. Zij hebben mij bericht, geen artikelen in het archief gevonden te hebben m.b.t. het afschaffen van de actio popularis e.d. Zie: archief 
II. Een afschrift van het schrijven van de heer T.G.G. Bouman, voormalig, voorzitter Raad van Bestuur PCM. Hij schrijft aan het Platform Belangen van Consument dat hij het afschaffen van de actio popularis nogmaals onder de aandacht van de hoofdredacties van de dagbladen zal brengen.Zie: PCM 
III. Een e-mail d.d. 4 april 2006 van de redactiesecretaris van het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht. Hij schrijft o.a.: ‘Specifiek is over dit onderwerp al langere tijd niet meer geschreven in het NTB.’ Zie: NTB 
IV. Een e-mail van het Tijdschrift Openbaar bestuur, d.d. 4 april 2006. De woordvoerster schrijft, dat de hoofdredacteur helaas geen antwoord heeft op de vraag van ondergetekende m.b.t. de actio popularis.Zie TOb 
V. De e-mail, d.d. 27 februari 2006, van Thom Meens, ombudsman Volkskrant, aan Platform Belangen van Consument. Daarin schrijft hij, naar aanleiding van de brief d.d. 24 februari 2006 m.b.t. de meer dan 1000 bestuurlijke vernieuwingen, dat het voor hem allemaal nieuw was. Zie reactie: Thom Meens. 
VI. Op een oriënteerde vraag voor een eventuele klacht bij de Raad voor Journalistiek kreeg ik als antwoord weinig kans te maken. Men schreef mij: ‘Echter, mij lijkt dat sprake is van een bezwaar van algemene aard over berichtgeving in de media. Een dergelijk bezwaar wordt, zoals hierboven vermeld, niet door de Raad behandeld. Verder heeft de Raad herhaaldelijk geoordeeld dat een journalist vrij is in zijn selectie van nieuws’ Zie: RvJ 
VII. Nationale Ombudsman. Dr. A.F.M. Brenninkmeijer schrijft aan Platform Belangen van Consument op 16 juni 2006: ‘Zoals ik u in mijn reactie van 22 mei 2006 al meedeelde, gaat het er niet alleen om dat mij de bevoegdheid ontbreekt om een inhoudelijk oordeel te vellen over wet- en regelgeving. Ook het feit dat er wettelijk is voorgeschreven hoe de bekendmaking van die wet- en regelgeving dient te geschieden, maakt dat ik in de door u genoemde kwestie niet in het geweer zal komen.’ M.a.w. de Nationale ombudsman kan en mag zijn eigen mening niet weergeven en kan daardoor geen invloed uitoefen op u en de regering om u te bewegen om bekendheid te geven aan – bestuurlijke – vernieuwingen c.q. wetswijzigingen. Zie correspondentie: Nationale ombudsman 
VIII. De Nationale conventie (volksvergadering) schrijft op haar website: ‘De Nationale conventie houdt zich bezig met zaken die ons allemaal raken. Dit alles in het kader van de bestuurlijke vernieuwingen’. Op 8 mei 2006 schrijft de Nationale conventie in strijd met haar doelstelling: ‘In de brief vraagt u onder andere aandacht voor de ‘actio popularis’. Dit is een onderwerp dat geen zaak is voor de conventie. Wij houden ons slechts bezig met de inrichting van het politieke bestel.’ Zie correspondentie tussen de Nederlandse conventie en de Nationale conventie 

Zolang het volk over deze mega hoeveelheid bestuurlijke vernieuwingen niet wordt geïnformeerd kan het volk ook niet in alle vrijheid kiezen. Dit is in strijd met de Grondwet en met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Hierdoor heb ik twijfels of de vervroegde verkiezingen wel rechtsgeldig zijn? Zonodig zal ik mij, binnen Europa, hierover beklagen. 
Via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) probeert het Platform Belangen van Consument (BeVaCo), sinds 23 december 2005, te achterhalen wat die 1000 bestuurlijke vernieuwingen precies betekenen. Helaas krijgen zij van minister Mr. P.H. Donner geen spontane medewerking. De hoorzitting op de Wet openbaarheid van bestuur, d.d. 21 maart 2006 bij het ministerie van Justitie, moest van de minister achter gesloten deuren plaats vinden. Het Wob verzoek is nu voorgelegd bij de Arrondissementsrechtbank in Den Haag; sector bestuursrecht. Het dossier ‘actio popularis’ kunt u vinden op: www.bevaco.nl/dossiers. 

Een afschrift van deze brief hebben wij gestuurd aan de Minister President Mr. dr. J.P. Balkenende en naar de, door u aangestelde, informateur, Drs. R.F.M.Lubbers. 
In afwachting van uw antwoord verblijven wij met verschuldigde hoogachting, 
Revolutionaire Partij Nederland 
R.A.Verlinden/ initiator 

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nederland
Oorzaak dode vogels bekend?

Gisteren stond dit in de Telegraaf: “DEN HELDER – Op het strand tussen Den Helder en Petten zijn de afgelopen dagen enkele tientallen dode zeevogels aangespoeld. De dieren zijn besmeurd met een groengele substantie , die waarschijnlijk op zee is geloosd door een schip. Over een lengte van 40 kilometer lagen groengele plakkaten …

Buitenland
Nederland subsidieert vervuiling in China

“De Nederlandse overheid draagt bij aan het instandhouden van twee sterk vervuilende chemiefabrieken in China: 69 miljoen.De Chinese fabrieken krijgen het geld als beloning voor het schoner maken van hun productie. De Nederlandse overheid wil China zo helpen met het terugdringen van milieuvervuiling.Hiermee kan Nederland voldoen aan het Kyoto-protocol, de …

Nederland
Vitaminen verboden in 2009

PER 31 DECEMBER 2009:– Elk dier dat als voedsel gebruikt wordt, MOET behandeld zijn met antibiotica en exotische groeihormonen.– AL het voedsel wordt bestraald.– Vitaminen en mineralen zullen ILLEGAAL worden. Weet u dat er regelgeving is gerectificeerd die alle landen binnen de WTO (Wereld Handels Organisatie) regels op legt aangaande …